Av: Jesper Walfridsson
Datum: 2023-08-13

Kundreportage - Kiptuna

Kiptuna investerade inför årets skörd i två New Holland CR 10.90 med Macdon dukskärbord. Vid intervjutillfället var man en vecka in i skörden och de två tröskorna var till belåtenhet, trots besvärliga förhållanden med mycket nederbörd. Man satsar på precision och valde till NIR-sensorn NutriSense eftersom målet är att mäta allt som går att mäta och på så sätt kunna fatta mer välgrundade beslut.

VD Andreas Grybäck var med och grundade Kiptuna 2016 och företaget består av de två gårdarna Sätuna och Kiplingeberg och är beläget norr om Uppsala. Totalt brukar man 1370 hektar i företaget. På halva arealen odlas höstvete och resterande fördelar sig på höstraps, ärtor, vårvete, vårkorn och ibland lite vårraps. Dessutom är en del av arealen uttagen som träda.

— Vi odlar konventionellt, med behovsanpassad jordbearbetningsstrategi. Där det fungerar kör vi med pinnkultivator eller tallrikskultivator, men vi plöjer en del och i år blir det nog mer med tanke på väderförhållandena, säger Andreas.

Fler hektar kräver ökad kapacitet
Kiptuna hade tidigare en New Holland CR 10.90 med VariFeed-skärbord, men då man utökade arealen med 370 hektar inför säsongen 2023, behövde man öka kapaciteten. Andreas och hans kollega läste på om olika skärbord och de fastnade för Macdons dukskärbord, men det var inte självklart att det skulle bli New Holland igen, men eftersom man var nöjda med sin förra New Holland-tröska och även med återförsäljaren Traktor Nord, bestämde man sig för två New Holland CR 10.90 med 41 fots Macdon-skärbord. En fördel med att fortsätta med New Holland är att personalen snabbt kände sig hemmastadd i de nya tröskorna.

Bra resultat trots besvärliga förhållanden
Efter en vecka in i första skörden med de nya tröskorna har Andreas och hans kollegor konstaterat att skärborden är lika bra som de trott och som de fått höra. I årets ibland besvärliga skördeförhållanden har resultatet varit riktigt bra, rapsskörden gick väldigt bra och även i liggande vete samt ärtor som tröskades under ogynnsamma förhållanden har det fungerat bra. Totalt sett är de hittills väldigt nöjda med skärborden och man har konstaterat att man kan köra vid lite sämre förhållanden än med vanliga spannmålsskärbord.

Bra flyt och lite spill
De är igång med att lära sig IntelliSense-systemet, men det är ett svårt år med bland annat mycket grönskott i spannmålen som ställer till det.

Om man jämför den förra tröskan med de två nya, är det ett bättre flyt i de nya, tack vare både IntelliSense-systemet och Macdon-skärborden. Man har även upplevt att de nya tröskorna spiller ytterst lite.

— Det har gjorts några fina uppdateringar på de nya tröskorna. Ett exempel är Dynamic Feed Roll i inmatningen som går att reversera ifall det skulle bli stopp. De stopp vi fick i rapsen var lättare att hantera nu, säger Andreas.

— Hittills är vi väldigt nöjda med de nya tröskorna, vi har bara haft lite inkörningsproblem, säger Andreas.

Precision till max
Man valde till NIR-sensorn NutriSense eftersom målet är att mäta allt som går att mäta, allt för att öka precisionen i odlingen. Man använder sig mycket av precisionsodlingteknik och exempelvis styr man utsädesmängder efter jordartskarteringen. Likaledes styr man växtnäringstillförseln efter markkartering och satellitbilder. Genom att mäta proteinhalten i spannmålen med hjälp av NutriSense kan man styra kvävegivorna och på så sätt nå så en så hög avkastning som möjligt.

— Kan vi inte göra en korrekt skördepotentialsuppskattning kan vi inte göra våra precisionsinsatser på rätt sätt, säger Andreas, och fortsätter;

— Det är ett lite tråkigt år att börja med NutriSense, först var det varmt och torrt och sedan blev det för blött, men när vi kört tre, fyra, fem år och samlat information, kan vi börja fatta beslut baserade på NutriSense, och vi måste ju börja med datainsamlingen någonstans.

Andreas menar att man kan släcka ännu en okänd parameter som man grubblat mycket på och man kan få svar på om man gör rätt med exempelvis sina styrfiler för kvävetillförseln? Tidigare har man inte kunnat få svar på det. Andreas menar att hektarskörden inte är hela svaret, utan informationen från NutriSense är ytterligare en informationskälla.

Systemet är inte bara användbart i samband med skörd, utan framöver kommer man eventuellt att välja att använda biogödsel och då kan man använda NutriSense för att styra kvävegivan vid flytgödselspridning.

På Kiptuna har man som mål att använda sig av så mycket precision som möjligt, därför har man även valt att ha en pulsstyrd växtskyddsspruta, vilket gör att man kan styra enskilda munstycken.

God service hos Traktor Nord
Andreas är väldigt nöjd med samarbetet med New Holland-återförsäljaren Traktor Nord. De erbjuder engagerad service och fungerande reservdelshållning. Att eftermarknadsdelen fungerar är en viktig del i tröskaffären.

— Vi är väldigt nöjda med Traktor Nord sedan tidigare. Vid något tillfälle fick vi låna en reservtröska när vi råkat ut för ett problem som tog tid att åtgärda, säger Andreas.

— Med vår gamla tröska tröskade vi 1000 hektar och då tappade vi lite i läglighetseffekt. I år när skörden är så besvärlig är vi väldigt glada för vår överkapacitet, säger Andreas.

Om Kiptuna
Under växtodlingssäsongen arbetar sex personer i företaget, dessutom tar man in extrapersonal under skörden. Det finns tre spannmålsanläggningar i företaget, en på vardera Sätuna och Kiplingeberg, dessutom finns det en anläggning på en arrendegård. Dock har man inte lagringskapacitet för hela skörden utan man säljer del spannmål direkt vid skörd.

I Kiptunas maskinpark finns följande maskiner från Traktor Nord:

Case IH Puma
Case IH Optum
2x New Holland CR10.90
Hawe ULW4000 Fältvagn


Faktaruta NutriSense
Vad gör NutriSense?

  • Analyserar och visar näringsinnehållet i skördad gröda
  • Visualiserar och belyser variationen på fältet
  • Visar resultatet i realtid på IntelliView IV-skärmen
  • Visar data i MyPLM Connect, som kan föras över dit kontinuerligt via File Transfer

NutriSense-systemet ger dig som lantbrukare ytterligare en fördel: detaljerad information om näringsinnehåll, vilket gör det möjligt att optimera användningen av insatsvaror, avgöra det bästa sättet att hantera sin gröda på och förstå värdet av grödan för att få så bra betalt som möjligt för den. Att värdera kvävebalansen i fälten gör att gödslingsstrategierna kan optimeras för att uppnå exempelvis maximal skörd i volym eller för att optimera en viss proteinnivå, exempelvis vid odling av maltkorn eller kvarnvete. I och med att alla data från NutriSense kan laddas upp i portalprogrammet MyPLMConnect får lantbrukaren enkel tillgång till alla data och kan där hantera sina data för att senare kunna använda informationen när man fattar framtida beslut och planerar sina strategier.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram